Pro-Wash

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

1. Onze voorwaarden: Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere. 

 

2. Geldigheid: De verbintenissen aangegaan door onze agenten zijn slechts bindend na onze officiële en schriftelijke bevestiging. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging doen aan deze regel geen afbreuk. 

 

3. Prijzen: Onze prijzen zijn netto prijzen B.T.W niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf gewijzigd worden. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

4. Minimumbestelling: Er is geen minimumbestelling. Elke bestelling waarvan het netto bedrag 375 Euro niet overschrijdt, wordt verhoogd met de verzendingskosten. 

 

5. Portkosten: Bijkomende kosten voor port ‘dringend’ of ‘express’ tegen betaling en aangetekend vallen ten laste van de geadresseerde. 

 

6. Leveringsdatum: De leveringsdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling. 

 

7. Transport: De goederen reizen steeds op risico van de koper. Alle klachten betreffende onvolledige en / of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld. 

 

8. Klachten: Eventuele klachten betreffende kwaliteit en prijzen moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard. Elke klacht over de kwaliteit moet ons overgemaakt worden samen met het factuurnummer, alsook met het emulsie of fabricagenummer van het product en met de bewijsstukken. 

 

9. Waarborg: In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product en het herstellen van het toestel. Voor apparatuur geldt een waarborgperiode van twaalf maanden op fabricagefouten, onderdelen, handwerk en verplaatsingskosten inbegrepen. Fabricagefouten op apparatuur kunnen in geen geval aanleiding geven tot het vervangen van het volledig toestel. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannen, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door A.c.s. Pro-wash B.v.b.a. Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. A.c.s. Pro-wash B.v.b.a kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochte uitrusting of koopwaar. 

 

10. Aansprakelijkheid: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade – noch expliciet, noch impliciet – direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden. 

 

11. Terugzending van goederen: Geen enkele koopwaar zal teruggenomen of geruild worden zonder onze schriftelijke toestemming. 

 

12. Betaling: Alle facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar te Sint-Niklaas. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, boven de factuurbedragen een vergoedende intrest verschuldigd zijn van 2 % boven de gangbare wettelijke intrest. Bovendien zal ten titel van conventionele schadevergoeding het factuurbedrag worden verhoogd met 10 %. 

 

13. Geschillen: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd te Dendermonde. De verkoper behoudt zich echter wel het recht voor de koper te dagvaarden voor de rechtbanken die bevoegd zijn volgens het gemeen recht.